Dank voor uw bezoek aan de website van Yogapoint. Dit is de disclaimer van www.yogapoint.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Yogapoint, gevestigd in Utrecht. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij Yogapoint. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yogapoint is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Yogapoint streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ons privacy beleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Yogapoint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op onze website: www.yogapoint.nl/disclaimer-yogapoint.html