1. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio’s van Yoga Point worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 2. Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.
 3. Yoga Point is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
 4. Yoga Point behoudt het recht om de studio maximaal 7 aaneensluitende dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing moet worden gerealiseerd. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van het abonnement of rittenkaart.
 5. In de vakanties behouden we normaal een uitgebreid rooster, maar kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.
 6. Yoga Point biedt flexibele abonnementen en rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Yoga Point biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
 7. Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Yoga Point biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 8. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).
 9. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
 10. Yoga Point behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Yoga Point blijft voldoen aan het dagelijks aanbieden van één of meerdere lessen.
 11. Een langere abonnementstermijn biedt voordelen, maar er is ook een groter risico. Yoga Point biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.
 12. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 4 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen; online via www.yogapoint.nl. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit doe je online op dezelfde manier als je een les reserveert.
 13. Indien het abonnement niet goed wordt weergegeven in het account wilt dat niet zeggen dat er geen abonnement is. Doorlopende abonnementen lopen zonder opzegging door en indien het niet goed wordt weergegeven in het account dient de klant dit kenbaar te maken. Uiteraard is het met een  geldig abonnement altijd mogelijk om deel te nemen aan de lessen; ook als er om wat voor reden niet kan worden gereserveerd.
 14. Het abonnement gaat direct in.
 15. Doorlopende abonnementen hebben een opzegtermijn van minimaal één maand. Zonder opzegging loopt een doorlopend abonnement door. Een opzegging is alleen geldig als je daar een bevestiging van hebt ontvangen.
 16. Yoga Point behoudt het recht om een prijsverhoging door te voeren indien zij dit nodig acht, waarbij het lid de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden; dit ontbinden geldt niet voor de jaarlijkse prijsindexering zoals wordt omschreven in punt 17.
 17. Prijzen worden jaarlijks op 1 maart geïndexeerd middels de consumentenprijsindex van het CBS. Hierbij wordt het inflatiecijfer van het kalenderjaar aangehouden. Deze prijsverhoging wordt gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief en volgt de bovengenoemde prijsindexering van het CBS.